Efekt spożywania surowego mleka wielbłądziego u pacjentów z cukrzycą typu 1: roczne randomizowane badanie kliniczne.
Effect of raw camel milk in type 1 diabetic patients: 1 year randomised study.

W randomizowanym badaniu, przez 52 tygodnie oceniano skuteczność spożywania mleka wielbłądziego w celu utrzymania długotrwałej kontroli glikemii, jako terapii uzupełniającej w rutynowym postępowaniu u pacjentów z cukrzycą typu 1. Przez cały okres trwania badania, 12 losowo wybranych pacjentów poddano standardowemu postępowaniu w przypadku cukrzycy (dieta, aktywność fizyczna oraz podaż insuliny), a pozostałych 12 pacjentów poza postępowaniem rutynowym, spożywało dodatkowo codzienne surowe mleko wielbłądzie (500ml/dzień). W obu grupach dawki insuliny dobrano tak, aby utrzymać stan normoglikemii. Poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz wskaźnik masy ciała (BMI) oznaczono na początku badania i monitorowano w 3-miesięcznych odstępach. Dodatkowo na początku i na końcu badania, określono poziom insuliny we krwi, peptydu C oraz przeciwciał przeciwko insulinie. W grupie otrzymującej mleko wielbłądzie wykazano istotny wzrost MBI (17 ± 4,4 do 19,7 ± 2,97, p <0,001) oraz istotną statystycznie redukcję HbA1c (7,8 ± 1,38 do 6 ± 0,96; p <0,001), średnie stężenie glukozy we krwi (119 ± 19 do 95,42 ± 15,70; p <0,001) oraz redukcję niezbędnej dawki insuliny (32 ± 12 do 17,88 ± 12,40; p <0,005) w porównaniu do wartości w momencie rozpoczęcia badania. Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniu peptydu C (0,18 ± 0,04 do 0,24 ± 0,07) lub przeciwciał anty-insulinowych (22,92 ± 5,45 do 21,84 ± 7,34). Wykazano, że spożywanie mleka wielbłądziego w cukrzycy typu 1 może prowadzić do znacznego zmniejszenia dawek insuliny, niezbędnych do zapewnienia długotrwałej kontroli glikemii. Na podstawie powyższych wyników, mleko wielbłądzie może być uznane za wartościowe uzupełnienie podaży insuliny w leczeniu cukrzycy typu 1.

więcej

Wpływ spożywania mleka wielbłądziego na kontrolę glikemii i podaż insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1. Dwuletnie randomizowane badanie.
Effect of camel milk on glycemic control and insulin requirement in patients with type 1 diabetes: 2-years randomized controlled trial.

Cel: W poprzednich badaniach własnych wykazano właściwości hipoglikemiczne mleka wielbłądziego na doświadczalnym modelu szczura, jak również efekt istotnej redukcji niezbędnych dawki insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1. Prezentowane długoterminowe badanie, zostało przeprowadzone w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa i akceptowalności mleka wielbłądziego, jako uzupełniania terapii insuliną u pacjentów z cukrzycą typu 1. Metody: W tym dwuletnim, randomizowanym badaniu klinicznych, do badania włączono 24 chorych na cukrzycę typu 1, których podzielono na dwie grupy. Grupa I (n=12) miała wdrożone standardowe postępowanie, czyli dietę, ćwiczenia oraz insulinę, natomiast Grupa II (n =12) dodatkowo otrzymywała także 500 ml mleka wielbłądziego. Zapotrzebowanie na insulinę zwiększano tygodniowo na podstawie oceniania poziomu glukozy we krwi. Wyniki analizowano za pomocą analizy regresji. Wyniki: W grupie spożywającej mleko wielbłądzie wykazano spadek średniego stężenia glukozy we krwi (118,58 ± 19-93.16 ± 17,06 mg/dl), poziomu hemoglobiny A1c (7,81 ± 0,81% ± 1.39-5.44) i dawek insuliny (32,50 ± ± 9.99-17.50 12,09 U/dzień, P<0.05). U 3 pacjentów spośród 12, którzy otrzymywali mleko wielbłądzie, zapotrzebowanie na insulinę zredukowano do zera. W obu badanych grupach nie wykazano istotnie statystycznych zmian w poziomie insuliny oraz przeciwciał anty-insulinowych w surowicy. Wnioski: Można uznać, że mleka wielbłądzie jest bezpieczne i skuteczne w poprawie długotrwałej kontroli glikemii i może być pomocne w redukcji dawek insuliny u chorych na cukrzycę typu 1.

więcej

Wpływ mleka wielbłądziego na poziom glukozy we krwi oraz profil lipidowy u pacjentów z cukrzycą typu 2. Badanie pilotażowe.
Effect of Camel Milk on Blood Sugar and Lipid Profile of Patients With Type 2 Diabetes: A Pilot Clinical Trial.

Wykazano, że spożycie mleka wielbłądziego może mieć istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy. Jednakże, większość z tych badań przeprowadzono u pacjentów z cukrzycą typu 1, podczas gdy badania na pacjentach z cukrzycą typu 2 są ograniczone. Doświadczenia in vitro wykazały, że mleko wielbłądzie może powodować obniżenie stężenia glukozy we krwi. Cel: Celem niniejszej pracy była ocena wpływu mleka wielbłądziego oraz krowiego na poziom cukru we krwi, profil lipidowy oraz ciśnienie krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Pacjenci i metody: W randomizowanym badaniu klinicznym, z pojedynczą próbą ślepą, 20 pacjentów z cukrzycą typu 2 losowo przydzielono do jednej z dwóch grup. Wyniki: Wykazano, że w grupie przyjmującej mleko wielbłądzie, średnie stężenie insuliny istotnie wzrosło z 64.59 do 84.03 pmol/L (p <0,05). Nie stwierdzono pomiędzy grupami istotnych różnic w poziomie cukru na czczo, profilu lipidowym i ciśnieniu krwi. W trakcie badania, w obu badanych grupach stwierdzono istotny wzrost wskaźnika HOMA-IR, ale nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic między grupami. Wnioski: Mleko wielbłądzie przyczynia się do wzrostu stężenia insuliny we krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 i może być pomocne w kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

więcej

Korzystny wpływ mleka wielbłądziego w nefropatii cukrzycowej.
Beneficial effect of camel milk in diabetic nephropathy.

Nefropatia cukrzycowa jest kliniczną postacią mikroangiopatii i powszechnie uważana jest za najistotniejsze powikłanie cukrzycy. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu określenia skuteczności mleka wielbłądziego w kontrolowaniu nefropatii cukrzycowej. Dwudziestu czterech pacjentów z cukrzycą typu 1, zostało losowo wybranych do badania z ambulatoryjnej poradni cukrzycowej szpitala PBM, Bikaner, Indie. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. Pacjenci z ostrymi powikłaniami metabolicznymi nie zostali zakwalifikowani do badania. Wszyscy zrekrutowani pacjenci rozpoczynali badanie 1-misięcznym okresem wstępnym (run-in period), w którym ukierunkowani byli na osiągnięcie możliwie jak najlepszej kontroli glikemii za pomocą wystandaryzowanej diety, aktywności fizycznej oraz podaży insuliny. W okresie tym często kontrolowano poziom glukozy we krwi, w celu utrzymania normoglikemii. Na końcu tego okresu dokonano oceny wyjściowej, a następnie pacjentom włączono mleko wielbłądzie przez okres 6 miesięcy wraz ze standardowym leczeniem. Dwa razy w tygodniu, przed śniadaniem i kolacją monitorowano mikroalbuminurię oraz poziom glukozy we krwi. Po okresie 6 miesięcy spożywania mleka wielbłądziego nastąpiła istotna poprawa poziomu albuminy w moczu (z 119.48±1.68 do 22.52±2.68; p<0.001). Osiągnięto znaczące zmniejszenie średniej dawki insuliny, niezbędnej do uzyskania prawidłowej glikemii (z 41.61±3.08 do 28.32±2.66; p<0.01). Badanie to przeprowadzono w celu oceny roli mleka wielbłądziego w kontrolowaniu poziomu mikroalbuminurii u chorych na cukrzycę typu 1. Zaobserwowano, że dołączenie mleka wielbłądziego do standardowego schematu leczenia istotnie poprawia poziom albuminy w moczu (z 119.48±1.68 do 22.52±2.68; p<0.001). Postuluje się, że może być to skorelowane z dobrą kontrolą stężenia glukozy we krwi lub bezpośrednio z wpływem mleka wielbłądziego. Mechanizm odpowiedzialny za ten efekt nie jest jeszcze do końca znany.

więcej

Charakterystyka odżywcza i terapeutyczna mleka wielbłądziego. Przegląd systematyczny. Nutritional and Therapeutic Characteristics of Camel Milk in Children. A Systematic Review.

Wstęp: Mleko wielbłądzie jest najbardziej zbliżone do mleka kobiecego. Mleko wielbłądzie różni się od innych rodzajów mleka, ma niską zawartość cukrów i cholesterolu a dużą zawartość związków mineralnych (sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku i magnezu oraz witaminy C). Uważa się, że ma ono również właściwości lecznicze. Niniejszy przegląd ma na celu określenie i przedstawienie wartości odżywczych i właściwości leczniczych mleka wielbłądziego stosowanego u dzieci. Metody: Kryterium wyszukiwania na potrzeby niniejszego przeglądu wyglądało następująco: “(mleko wielbłądzie) I (autyzm LUB alergia pokarmowa LUB uczulenie na mleko LUB dzieci LUB biegunka)”. W ten sposób przeszukano bazy danych PubMed, Scopus i Google Scholar. Uwzględniono również dwie perskie bazy danych (SID i Iranmedex) oraz bazę danych międzynarodowego kongresu. Niniejszy przegląd obejmuje artykuły i streszczenia traktujące o mleku wielbłądzim, oceniające jego wartości odżywcze i właściwości lecznicze. Wyniki: Spośród znalezionych 472 pozycji, w ostatecznych analizach uwzględniono 35. Wyniki wskazują, że mleko wielbłądzie jest niezwykle odżywcze i może być bezpiecznie spożywane przez dzieci. Wniosek: Wydaje się, że wielu naukowców nie przestrzegało wymogów dotyczących raportowania i potwierdzania właściwości terapeutycznych mleka wielbłądziego u dzieci, ale istnieją dowody wskazujące na jego duże znaczenie oraz badania kliniczne i inne badania jego przydatności i korzyści z niego płynących. Zastosowanie mleka wielbłądziego jako leczenia uzupełniającego wydaje się być mniej inwazyjne i kosztowne niż opieka specjalistyczna, leki, terapie alternatywne i interwencje behawiorystyczne. Nasze wyniki pozwalają stwierdzić, że mleko wielbłądzie jest bezpieczne dla dzieci, efektywne w leczeniu autyzmu, wpływa korzystnie na ogólny stan organizmu, wspomaga naturalne procesy obronne, jest dobrym źródłem składników odżywczych i może uzupełniać dzienne zapotrzebowanie odżywcze człowieka.

więcej